รัสเซีย

Perfect russia ตอน autumn ใบไม้เปลี่ยนสี ส้วยสวย 7วัน 5คืน

พระราชวังเครมลิน - พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - จัตุรัสแดง วิหารเซนต์บาซิล
ละครสัตว์รัสเซีย - ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล - มหาวิหารเซนต์ไอแซค
พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ) พระราชวังแคทเธอรีน - พระราชวังฤดูหนาว - (พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ)

ราคาเริ่มต้น 62,900 บาท/ท่าน/ โดยสายการบิน AEROFLOT (SU) / เดินทาง 17-23 / 22-28 ตุลาคม 2562