จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน

จอร์เจีย - อาร์เมเนีย 8 วัน 6 คืน

(ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัสอันยิ่งใหญ่) ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบเซวาน “BOAT IN LAKE SEVAN” แห่งอาร์เมเนีย
นั่งรถจีบขึ้นเขาชมวิวที่สวยที่สุดของประเทศจอร์เจีย นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการ

ราคาเริ่มต้น 55,900.- บาท/ท่าน /โดยสายการบินแอสตาน่า /เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 2562